Phòng kinh doanh và phòng dự án đang hoạt động 500% năng xuất để đáp ứng như cầu của khách.